Warunkowe zwolnienie z odbycia kary / skrócenie wykonywania środków karnych orzeczonych wyrokiem karnym

 

Informacja o prawomocnym skazaniu sprawcy czynu zabronionego trafia do Krajowego Rejestru Karnego, a jej wykreślenie co do zasady następuje dopiero, gdy skazanie ulegnie zatarciu.

Uznając winnym popełnienia przestępstwa sąd, kierując się określonymi zasadami i dyrektywami, wymierza oskarżonemu karę, a czasem środek karny.

Karami są: – grzywna, – ograniczenie wolności, – pozbawienie wolności, – 25 lat pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie wolności.

Środkami karnymi są m.in.: – pozbawienie praw publicznych, – zakaz zajmowania określonego stanowiska, – zakaz przebywania w określonych miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób, opuszczania określonego miejsca pobytu, – zakaz wstępu na imprezę masową, – nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego z pokrzywdzonym, – zakaz prowadzenia pojazdów, – podanie wyroku do publicznej wiadomości.

 

Skazanie to nie „koniec świata”

 

Kodeks karny przewiduje możliwość warunkowego zwolnienia skazanego z odbycia reszty kary pozbawienia wolności po odbyciu co najmniej połowy kary. Warunkiem jest tutaj prawidłowe zachowanie skazanego w warunkach penitencjarnych, jego właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa i zachowanie po jego popełnieniu, które ocenione przez sąd łącznie będą uzasadniały przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego oraz przestrzegał porządku prawnego.

Większe obostrzenia przewidziano dla recydywistów i skazanych na kary 25 lat pozbawienia wolności i dożywotniego pozbawienia wolności.

Kiedy następuje warunkowe przedterminowe zwolnienie czas pozostały do odbycia kary stanowi okres próby (nie krócej niż 2 lata, nie dłużej niż 5 lat), a po upływie 6 miesięcy od zakończenia tej próby karę uważa się za odbytą (z chwilą warunkowego zwolnienia).

Kara ograniczenia wolności polega na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne bądź potrącaniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę miesięcznie na cel społeczny wskazany przez sąd.

Odbycie przynajmniej połowy orzeczonej kary ograniczenia wolności daje skazanemu możliwość zwolnienia przez sąd z odbycia reszty. Warunkiem pozostaje jednak, by skazany przestrzegał porządku prawnego i wykonał do tego czasu inne nałożone na niego obowiązki, środki karne, kompensacyjne czy przepadek.

Zdarza się, że zamiast kary sąd poprzestaje na orzeczeniu jedynie środków karnych. Wówczas istnieje możliwość skrócenia czasu ich wykonywania (minimum po upływie połowy okresu, na który je orzeczono – nie wcześniej niż po roku) a skazany przestrzegał porządku prawnego.

Adwokat Wojciech Jamróz służy pomocą w sporządzaniu wniosków o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary – kontakt www.adwokatjamroz.pl

Comments

comments