Zatrzymanie osoby podejrzanej

 

Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo – wystarczy, że zachodzi np. obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa. Takie powody najczęściej słyszą zatrzymani.

 

Towarzyszący zatrzymaniu stres bardzo często powoduje, że zapomina się o swoich prawach, uprawnieniach, nie przywiązuje wagi do pouczeń organów ścigania.

 

Najważniejsze uprawnienia osoby zatrzymanej to:

– prawo do informacji o przyczynie zatrzymania,

– prawo do milczenia, tzn. prawo do odmowy składania wyjaśnień lub odpowiedzi na poszczególne pytania bez konieczności podania przyczyn,

– prawo do niezwłocznego kontaktu z adwokatem i bezpośredniej z nim rozmowy,

– prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie obrońcy,

– prawo do zawiadomienia osoby najbliższej o zatrzymaniu,

– dostęp do pomocy medycznej;

 

Podejrzany nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności ani dostarczania dowodów na swoją niekorzyść.

 

Za niedopuszczalną należy uznać nierzadką praktykę organów ściągania nakłaniania osób zatrzymanych do złożenia wyjaśnień, czasem wręcz zmuszania do przyznania się do popełnienia czynu zabronionego w zamian za obietnicę niestosowania tymczasowego aresztowania.

Wyjaśnienia złożone pod przymusem winny być traktowane przez sąd jako nieważne, uzyskać walor dowodu uzyskanego z naruszeniem przepisów postępowania w związku z pełnieniem przez funkcjonariusza publicznego obowiązków służbowych.

 

Warto pamiętać, że w razie zatrzymania Policja ma obowiązek umożliwić osobie zatrzymanej nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z adwokatem a także bezpośrednią z nim rozmowę.

Comments

comments