Wraz z uchwaleniem ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19do Kodeksu wykroczeń wprowadzono nowy przepis, (art. 65a KW), który przewiduje możliwość karania tych, którzy przez nie stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej, będą uniemożliwiać lub utrudniać wykonywanie czynności służbowych.

 

Nowo uchwalonyart. 65a KW stanowi:

Kto umyślnie, nie stosując się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, na podstawie prawa, poleceń określonego zachowania się, uniemożliwia lub istotnie utrudnia wykonanie czynności służbowych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 

Czy powyższe oznacza, że odtąd „wszystko” co nakaże funkcjonariusz podczas podejmowanych wobec nas czynności musimy wykonać, gdyż w innym wypadku narażamy się  na odpowiedzialność za wykroczenie?

*****

Uprawnienia w/w funkcjonariuszy określone zostały w ustawie o Policji (art. 14,15) i w ustawie o Straży Granicznej (art. 14) wskazano tam m.in., że policjanci mają prawo do legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, zatrzymania, przeszukania (w trybie przepisów KPK), zatrzymania osób stwarzających w sposób bezpośredni zagrożenie, wydawania poleceń określonego zachowania się w granicach niezbędnych do wykonywania czynności służbowych w zakresie i w celu realizacji ustawowych zadań Policji; muszą przy tym wykonywać czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze albo administracyjno-porządkowe.

 

Wydaje się, że skoro Policja (Straż Graniczna) w granicach swych zadań wykonuje czynności w celu np. rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń, to odtąd podczas niemal każdej interwencji powinniśmy stosować się do wydawanych przez funkcjonariuszy poleceń. Warto mieć na uwadze, że odpowiedzialność za to wykroczenie nastąpi jednak dopiero po realizacji wszystkich przesłanek art. 65a KW, mianowicie: – nie wystarcza, że nie wykonamy polecenia policjanta, lecz wraz z niewykonaniem plecenia musi dojść tym samym do uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia wykonania przezeń czynności służbowych.

 

Comments

comments