Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła oraz zmieniła szereg przepisów w Prawie karnym.

 

Najważniejsze zmiany w Prawie karnym to:

 

  • znowelizowanie art. 161 Kodeksu karnego poprzez znaczące podwyższenie sankcji karnej dla osoby(sprawcy) zarażonej wirusem HIV, dotkniętej chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, za narażenie bezpośrednio innej osoby (lub wielu osób) na takie zarażenie; – kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności ! (§3)

 

  • znowelizowanie art. 190a Kodeksu karnego odtąd uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej, które wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności

 

  • wprowadzenie nowego art. 232b Kodeksu postępowania karnego, z którego wynika, że w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii Prokurator (Sąd) może zająć przedmioty mające znaczenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego, i nieodpłatnie przekazać podmiotom leczniczym, Państwowej Straży Pożarnej, Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz instytucjom państwowym i samorządowym.

 

  • wprowadzenie nowego art. 258a Kodeksu postępowania karnego stanowiącego, że sąd lub prokurator jest zobowiązany zastosować środek zapobiegawczy gwarantujący skuteczną realizację celów jego stosowania

 

  • wprowadzenie nowego art. 276a Kodeksu postępowania karnego, że tytułem środka zapobiegawczego można orzec wobec oskarżonego oprzestępstwo popełnione w stosunku do członka personelu medycznego, w związku z wykonywaniem przez niego czynności opieki medycznej (…), zakaz zbliżania, zakaz kontaktów lub zakaz publikacji treści godzących w dobra pokrzywdzonego

 

  • wprowadzenie nowego art. 65a Kodeksu wykroczeń, który przewiduje odpowiedzialność za umyślne niestosowanie się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej poleceń określonego zachowania się czym uniemożliwia lub istotnie utrudnia się wykonanie czynności służbowych

 

O wprowadzeniu nowego wykroczenia w Kodeksie Wykroczeń pisałem wcześniej: Zobacz tutaj

 

  • znowelizowanie art. 43 la Kodeksu karnego wykonawczego odtąd Sąd może zezwolić na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jeżeli orzeczono karę nieprzekraczającą 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, co dotyczy także osób którym wymierzono dwie lub więcej kar pozbawienia wolności, które mają odbyć kolejno, o ile nie przekraczają w sumie 1 roku i 6 miesięcy.

 

Kancelaria Adwokacka Wojciech Jamróz pomoże w sporządzeniu wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Więcej informacji na stronie www.adwokatjamroz.pl lub pod nr telefonu +48 792 636 152

Comments

comments