Osoby kierujące pojazdami mechanicznymi ponoszą odpowiedzialność za wyrządzenie szkody na osobie lub mieniu przez wypadek drogowy. Przez szkodę rozumie się nie tylko szkodę majątkową, lecz także szkodę niematerialną (krzywdę). Regułą jest, że naprawieniu podlega tylko szkoda majątkowa, jednak w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia u pokrzywdzonego możliwe jest przyznanie zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Zadośćuczynienie z OC sprawcy w praktyce

Skutkiem wyrządzenia szkody na osobie czynem niedozwolonym jest powstanie po stronie poszkodowanego roszczenia odszkodowawczego, którego wysokość powinna odpowiadać wszelkim wynikłym z pogorszenia się stanu zdrowia kosztom. Wobec obowiązku posiadania ubezpieczeń komunikacyjnych OC, poszkodowani najczęściej kierują swoje roszczenia odszkodowawcze przeciwko Zakładom Ubezpieczeń.

Zadośćuczynienie ma na celu wyrównanie niemajątkowej szkody na osobie przez zrekompensowanie poszkodowanemu doznanej krzywdy kwotą pieniężną, odpowiadającą zakresowi doznanych cierpień fizycznych i psychicznych i ustaloną przez sąd przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności sprawy (zob. uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 8.12.1973 r., III CZP 37/73, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30.01.2004 r., I CK 131/03).

Określając wysokość zadośćuczynienia Sąd bierze pod uwagę wszystkie okoliczności mające wpływ na rozmiar doznanej krzywdy, zwłaszcza okres trwania cierpień fizycznych i psychicznych, ich nasilenie, liczbę i okres czasu pobytów w szpitalach, liczbę i stopień inwazyjności ewentualnych zabiegów medycznych, nasilenie i czas trwania ewentualnych dolegliwości bólowych, a nadto trwałość skutków czynu niedozwolonego, wpływ na dotychczasowe życie poszkodowanego, ogólną sprawność fizyczną i psychiczną oraz prognozy poszkodowanego na przyszłość. Zadośćuczynienie ma przede wszystkim charakter wyrównawczy, stąd jego wysokość musi przedstawiać realną, ekonomicznie odczuwalną wartość (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29.08.2013 r., I CSK 667/12).