SPRAWY CYWILNE

„Tym których sprawa jest słuszna nigdy nie brak argumentów.”

Eurypides

Adwokat Wojciech Jamróz oferuje fachową pomoc prawną w sprawach cywilnych.

W ramach świadczonych usług adwokat Wojciech Jamróz zajmuje się sporządzaniem i opiniowaniem umów, udzielaniem porad prawnych w sytuacjach spornych powstałych po zawarciu umowy, jak również dochodzeniem roszczeń przed Sądem z tytułu niezapłaconych należności, czy też niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Z zakresu prawa rzeczowego katalog spraw obejmuje m.in. sprawy związane z naruszeniem i ochroną prawa własności, posiadania rzeczy, bezumownego korzystania, zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności.

 

Do kręgu sprawy cywilnych zaliczyć należy sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych.

Adwokat Wojciech Jamróz zapewnia pomoc prawną pokrzywdzonym i reprezentuje w sprawach odszkodowawczych bez względu na rodzaj szkód (majątkowych, osobowych, komunikacyjnych) i pomaga uzyskać należne odszkodowanie, zadośćuczynienie czy rentę.

W sprawach spadkowych adwokat Wojciech Jamróz doradza w kwestiach dotyczących przyszłego spadku, dziedziczenia, zachowku, przygotowuje niezbędne pisma, oraz zapewnia reprezentację w postępowaniu przed Sądem.

SPRAWY RODZINNE

Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie.

Rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku i wspierania się.

Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską.

– rozwód
– separacja
– podział majątku wspólnego i rozliczenie nakładów
– alimenty
– władza rodzicielska
– kontakty z dzieckiem
– uznanie, zaprzeczenie, ustalenie ojcostwa

 

 

SPRAWY KARNE

Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony.

Adwokat Wojciech Jamróz oferuje fachową pomoc prawną w sprawach karnych na wszystkich stadiach postępowania, w tym również przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu adwokat Wojciech Jamróz podejmuje się obrony w niemal wszystkich sprawach karnych.

Reprezentując daną osobę adwokat Wojciech Jamróz podejmuje konkretne działania prawne i czynnie uczestniczy w toczącym się postępowaniu.

Im szybciej następuje kontakt z adwokatem, tym większe szanse na skuteczne załatwienie sprawy.

 

 

W sprawach karnych adwokat Wojciech Jamróz świadczy również pomoc prawną pokrzywdzonym.

Dla zapewnienia ochrony swych praw i interesów pokrzywdzeni, w sprawach w których oskarżyciel publiczny wniósł akt oskarżenia, mają prawo działać obok oskarżyciela publicznego, jako strona postępowania, w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Adwokat Wojciech Jamróz występuje także na rzecz pokrzywdzonych jako pełnomocnik w sprawach z oskarżenia prywatnego.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

 .

Przyjęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także organy samorządu terytorialnego

zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających ze współżycia ludzi w społeczeństwie

Adwokat Wojciech Jamróz oferuje fachową pomoc prawną w sprawach administracyjnych, w tym przede wszystkim sporządzanie odwołań i skarg od decyzji administracyjnych, reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej, urzędami oraz występowanie przed sądami administracyjnymi.

 

 

 

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Wojciech Jamróz

Nr wpisu ZIG/Adw/504

Godziny przyjęć: 08:00 – 17:00

tel.  +48  792 636 152

e-mail:    kancelaria@adwokatjamroz.pl

Siedziba Kancelarii:
ul. Sobieskiego 4-6 m.4
65-071 Zielona Góra

NIP  753 241 48 69

Numer rachunku : 45 1910 1048 2408 0000 2984 0001

Kancelaria Adwokacka Wojciech Jamróz

ul. Sobieskiego 4-6 m.4
65-071 Zielona Góra