Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Obejmuje majątek nabyty odtąd przez oboje małżonków (majątek wspólny) lub przez jednego z nich na współwłasność (wspólność ustawowa). Strony mają możliwość zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej, gdzie ustanowią względem siebie ustrój wspólności (rozszerzonej bądź ograniczonej) albo rozdzielności majątkowej. Ustanowienie rozdzielności majątkowej następuje w formie aktu notarialnego bądź sądownie.

Pomoc przy podziale majątku – Adwokat Wojciech Jamróz Zielona Góra

Nie można dzielić majątku wspólnego w czasie trwania wspólności. Wspólność ustaje najczęściej z chwilą śmierci małżonka bądź z chwilą orzeczenia rozwodu. Dopiero po ustaniu wspólności można dokonać podziału majątku wspólnego. Dla podziału ruchomości nie jest wymagana żadna szczególna forma umowy, zaś przy podziale nieruchomości konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego. Umowny podział majątku wspólnego, czyli zniesienia współwłasności poszczególnych rzeczy, wymaga obopólnej zgody stron. W braku takiej zgody koniecznym staje się dokonanie sądowego podziału majątku wspólnego.

Podział majątku wspólnego może być przeprowadzony odrębnie w trybie postępowania nieprocesowego, a także w toku sprawy o rozwód, separację, dział spadku bądź unieważnienie małżeństwa. Należy określić, co wchodzi w skład majątku, który ma być przedmiotem podziału, jego wartość i w miarę możliwości przedstawić dowody własności poszczególnych rzeczy. Wartość poszczególnych składników ustala się według cen z chwili dokonania podziału. We wniosku można przedstawić żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym oraz żądać rozliczenia wydatków i nakładów, jakie jedna ze stron poczyniła ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Możliwe jest także rozliczenie spłaconych długów jednej ze stron.