Prawo rodzinne w Polsce określają przede wszystkim przepisy prawa zawarte w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Konstytucja w art. 18 stanowi, że „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”.

Prawo rodzinne w Zielonej Górze – Adwokat Wojciech Jamróz

 

Przepisy prawa rodzinnego regulują sytuację prawną małżonków i ich dzieci, stosunki wynikające z pokrewieństwa i powinowactwa, opiekę i kuratelę. Z faktu przynależności do rodziny wynikają więzi rodzinne. Mówi się, że rodzina może dobrze funkcjonować bez znajomości prawa i jego stosowania, ale prawo spełnia swoją funkcję, gdy w rodzinie dzieje się źle. Normy prawne są instrumentem ułatwiającym rozstrzyganie sytuacji konfliktowych.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy szanuje autonomię woli rodziny, a ingerencja państwa (sądu) w stosunki rodzinne następuje tylko wyjątkowo. Z norm zawartych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, które regulują stosunki rodzinnoprawne wynika kompetencja sądu opiekuńczego do konkretnego ukształtowania sytuacji prawnej podmiotów prawa rodzinnego, jeżeli zaistnieją określone przesłanki.

Prawo rodzinne reguluje instytucję małżeństwa, praw i obowiązków małżonków, sprawy dotyczące ich majątku, rodzicielstwa, opieki i kurateli. Konstytucja deklaruje zasady ochrony i opieki państwa nad małżeństwem i rodziną, równouprawnienia, dobra rodziny i ochrony praw dziecka.